आमच्या बद्दल श्री. छ.शि.शि. संस्था व्यवस्थापन संकेत संशिप्त

मुख्याध्यापक
श्री. ठोंबरे ए. बी.
शाळेची माहिती
कर्मच्यार्‍याची माहिती
अ.क्रं. नाव शैक्षणिक पात्रता पद
श्री. ठोंबरे ए.बी.   मुख्याध्यापक
श्री. सुरवसे एच.एम.    
श्री. लांडगे एम.बी.    
श्री. गाठाळ एस.जी.    
श्री. गायकवाड आर.जी.    
श्री. नखाते आर.एस.    
श्री. थोरात एस.आर.    
श्री. देशमुख व्ही.जी.    
श्री. तांबारे एस.जी.    
१० श्री. निकते पी.सी॰    
११ श्री. लाखे एम.बी.    
१२ श्री. शिनगारे आर.बी.    
१३ श्री. ढोबळे ए.आर.    
१४ श्री. बनसोड एस.बी.    
१५ श्री. देशमुख आर.एम.    
१६ श्री. नखाते एच.आर.    
१७ श्री. शिनगारे एच. बी.    
१८ श्री. वाघमारे व्ही.डी.    
१९ श्री. घुले एस.डी.    
२० श्री. तोडकर एम.एम.    
२१ श्री. शेख एस.एस.    
२२ श्री. पवार बी. के.    
२३ श्री. वाघमोडे एस.एस    
२४ श्री. कोकाटे बी.यू..    
२५ श्री. गोरे के.व्ही.    
२६ श्री. खडबडे जे.व्ही.    
२७ श्री. ढवारे एम.एन.    
२८ श्री. गिरी एस.एम.    
२९ श्री. मगर एच.एन.    
३० श्री. केंद्रे पी.एस.    
३१ श्री. लाखे एस.बी.    
३२ सौ. झोरी एम.एस.       
३३ श्री. शिंदे डी.एन.    
३४ श्री. शिंदे बी.बी.    
३५ श्री. काकडे ए.ई.    
३६ श्री. तोडकर ओ.बी.    
३७ श्री. शेख एम.ए.    
३८ श्री. शेळके ए.एम.    
३९ श्री. राऊत बी.डी.    
४० श्री. रोडगे एस.डी.    
४१ श्री. गिराम बी.एम.    
४२ श्री. खाडे पी.एस.    
४३ श्री. आम्ले ए.डी.    
४४ श्री. वाघमारे एम.बी.    
  उच्च. मध्यमिक विभाग  
श्री. बिडवई पी.बी.    
श्री. सरवदे पी.एम.    
श्री. महाद्वार पि.बी.    
   एम.सी.वी.सी.  विभाग  
श्री. जाधव आर.एस.    
श्री. खोडसे बी.पी.    
श्री. ढवारे एस.बी.    
श्री. सोळंके ए.एस.    
मुख्य पान |आमच्या बद्दल |प्रतिक्रिया | संपर्क | स्थानीय व्यवस्था समिति | कार्यरत महाविद्यालय समीती|प्रवेश प्रक्रिया
© श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था - सर्व अधिकार आरक्षित संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस    | तपासा ई-मेल