आमच्या बद्दल श्री. छ.शि.शि. संस्था व्यवस्थापन संकेत संशिप्त

मुख्याध्यापक
श्री. तिडके बी. पी.
शाळेची माहिती
कर्मच्यार्‍याची माहिती
अ.क्रं. नाव शैक्षणिक पात्रता पद
श्री. तिडके बाबुराव पंढरीनाथ बी.ए. बी.एड. मुख्याध्यापक
श्री. नखाते भीमराव बाबुराव बी.ए.बी.पी.ए.डी सह. शिक्षक
श्री. पवार सुधाकर वामनराव बी.ए. बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. राऊत रामराव लिंबाजी बी.एस.सी.बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. सपाटे गणेश छत्रभुज एम.एस.सी.बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. केकाण सुग्रीव मारुती बी.ए. बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. केकाण सखाहरी सोपान बी.कॉम.बी.पी.ए.डी सह. शिक्षक
सौ. सिरसट तारामती पांडूरंग बी.ए. बी.एड. सह. शिक्षक
श्री. खलिते बालासाहेब बब्रूवान एम.ए.बी.एड. सह. शिक्षक
१० श्री. तपसे बालासाहेब मदनराव एस.एस.सी.सी.टी.सी. सह. शिक्षक
११ श्री. देशमुख दिपक विलासराव बी.ए. कनिष्ट लिपिक
१२ श्री. तपसे गुलाब सहदेव वी सेवक
१३ श्री. कापरे बालासाहेब दादाराव एस.एस.सी सेवक
१४ श्री. बोबडे नवनाथ श्रीपती बी.ए. सेवक
१५ श्री. ढोले भारत भगवानराव एस.एस.सी सेवक
मुख्य पान |आमच्या बद्दल |प्रतिक्रिया | संपर्क | स्थानीय व्यवस्था समिति | कार्यरत महाविद्यालय समीती|प्रवेश प्रक्रिया
© श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था - सर्व अधिकार आरक्षित संकेतस्थळ कर्ता : ३डी सर्विसेस    | तपासा ई-मेल